Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

1.1. Vandepaer Bart, handeldrijvend onder de benaming RSTB CAR
DETAILING (hierna: “RSTB”), met ondernemingsnummer
0502.923.224 en zetel te 3980 Tessenderlo, Laarbossenstraat 63
(info@rstb.be), is een onderneming gespecialiseerd in het behandelen en onderhouden van wagens (interieur, exterieur, velgen en
motor), inclusief verkoop van onderhoudsmaterialen en producten.
1.2. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op
alle offertes, opdrachten en overeenkomsten gesloten tussen de
RSTB en de klant, alsook de uitvoering ervan. Zij maken integraal
deel uit van de overeenkomst tussen RSTB en de klant. Tenzij expliciet anders vermeld in een schriftelijke overeenkomst of bijzondere voorwaarden gesloten tussen RSTB en de klant, waarbij deze
primeren op onderhavige algemene voorwaarden indien er wordt
voorzien in een afwijkende bepaling, kan hiervan niet worden afgeweken.
1.3. Door het aanvragen van een offerte, het ondertekenen of goedkeuren van de offerte of overeenkomst, verklaart de klant op de
hoogte te zijn van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. De algemene voorwaarden kunnen steeds geconsulteerd worden op www.rstb.be.
1.4. Indien een situatie zich voordoet dewelke niet geregeld werd
in onderhavige algemene voorwaarden, dient deze geïnterpreteerd
te worden conform het gemene recht rekening houdende met de
geest van deze algemene voorwaarden. De eventuele nietigheid of
ongeldigheid van één van de hierna vermelde bepalingen, heeft in
geen geval invloed op de geldigheid van de andere bepalingen, dewelke integraal van kracht blijven.
1.5. RSTB behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden
ten allen tijden te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen van toepassing worden op elke nieuwe offerte of overeenkomst. Voor lopende orders en opdrachten op het ogenblik van de wijziging blijven de algemene voorwaarden gelden zoals bestaande tijdens het
tot stand komen van deze opdracht.


ARTIKEL 2 – OFFERTE, OVEREENKOMST EN MEERWERKEN

2.1. Alle offertes en aanbiedingen van de RSTB zijn vrijblijvend en
worden gemaakt onder alle voorbehoud. Bij prijsopgaves worden
louter richtprijs doorgegeven. Om een concrete begroting te maken, dient RSTB de te behandelen wagen voorafgaand te inspecteren.
2.2. Tenzij de offerte anders vermeldt, is deze geldig gedurende 30
kalenderdagen na dagtekening. Indien de klant pas na het verstrijken van de geldingsduur intekent op de offerte, is RSTB niet gebonden aan de in de offerte weergegeven prijzen en modaliteiten, maar
zullen de prijzen en modaliteiten gelden zoals gehanteerd door
RSTB op het ogenblik van het intekenen op de offerte.
2.3. RSTB ziet toe op een nauwkeurige product- en dienstenomschrijving. In geval van ernstige afwijking tussen de goederen of
diensten en de beschrijving en/of weergave ervan, meldt RSTB dit
onverwijld aan de klant en behoudt zij zich het recht voor af te zien
van uitvoering van de overeenkomst mits restitutie van het reeds
betaalde. RSTB is slechts gehouden tot een middelenverbintenis
voor wat de juistheid en/of volledigheid van de aangeboden informatie in offertes, overeenkomsten of op de website betreft en
draagt geen aansprakelijkheid voor materiële vergissingen zoals
typfouten.
2.4. De overeenkomst wordt behoudens andersluidend beding afgesloten voor bepaalde duur. Bij periodiek te verrichten opdrachten zal de offerte of overeenkomst steeds aangeven in welke frequentie de diensten worden verricht.
2.5. Wijzigingen aan de offerte of overeenkomst zijn enkel mogelijk
door schriftelijke aanvaarding van zowel RSTB als de klant. In geval
van tijdig en aanvaard verzoek, behoudt RSTB zich het recht voor
tot het dienovereenkomstig aanpassen van de offerte of prijsopgave. Als een verzoek mondeling gebeurt, is het risico voor het al
dan niet uitvoeren van de wijzigingen voor rekening van de klant.
2.6. Aan de offerte of overeenkomst supplementaire opdrachten,
bestellingen of diensten zullen het recht doen opstaan op additionele vergoeding in hoofde van RSTB. Deze meerwerken worden
aangerekend in overeenstemming met de klant. Indien er geen specifieke afspraken gemaakt werden, worden meerwerken aangerekend aan 60,00 € excl. btw/uur.
2.7. RSTB behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren
wanneer deze indruist tegen de toepasselijke wettelijke bepalingen, reglementen of overheidsbevelen. Hetzelfde geldt voor wat
betreft opdrachten waarvan de inhoud strijdig is met de goede
naam of waarden waarvoor RSTB staat.

ARTIKEL 3 – VERTEGENWOORDIGING

3.1. Door het ondertekenen van de offerte of overeenkomst verbindt de klant zich definitief.
3.2. Iedere persoon of maatschappij die opdrachten plaatst voor rekening van derden of met het verzoek ze aan derden te factureren,
maakt zich sterk voor deze derden in overeenstemming met artikel
1120 B.W. en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling,
zelfs indien RSTB akkoord ging met de wijze van facturering.


ARTIKEL 4 – ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN RSTB

4.1. De werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd op werkdagen. In geval van uitzonderlijke en bijzondere omstandigheden die
werkzaamheden van RSTB in het weekend en/of op feestdagen
vereisen, kan hier in onderling overleg van worden afgeweken.
Desgevallend behoudt RSTB zich het recht voor tot het aanrekenen
van extra kosten.
4.2. RSTB zal de toevertrouwde opdracht naar best inzicht en vermogen uitvoeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
en dit binnen een redelijke termijn. Partijen komen uitdrukkelijk
overeen dat de verplichtingen van RSTB het karakter hebben van
een inspanningsverbintenis, tenzij afwijkend vastgesteld. Geringe
wijzigingen door RSTB in de opdracht die geen afbreuk doen aan
de kwaliteit van de werkzaamheden zijn toegestaan.
4.3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt RSTB
de volledige vrijheid in het aanwenden van materialen.
4.4. RSTB is gerechtigd zijn rechten of verplichtingen voortvloeiend
uit de overeenkomst over te dragen aan derden in onderaanneming, teneinde aan de vereisten van goed vakmanschap te kunnen
voldoen.
4.5. RSTB verplicht zich bij het aangaan van de overeenkomst tot
het vertrouwelijk behandelen van alle informatie die haar wordt
verstrekt door de klant. RSTB zal deze informatie enkel aanwenden
ten behoeve van de klant en ter uitvoering van haar opdracht.


ARTIKEL 5 – ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

5.1. De klant verbindt zich er toe alle informatie tijdig te verstrekken die noodzakelijk geacht wordt om de opdracht op doeltreffende wijze te kunnen uitvoeren. De klant staat in voor de juistheid,
volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens. Bij
gebreke aan tijdige verstrekking van de correcte informatie heeft
RSTB het recht de uitvoering van de overeenkomt op te schorten
en/of de uit de vertraging voortvloeiende additionele kosten in rekening te brengen. De klant vrijwaart RSTB voor aanspraken van
derden wegens schade voortvloeiend uit het onjuist of onvolledig
karakter van de verstrekte informatie en gegevens.
5.2. Onder door de klant aan te leveren informatie wordt onder
meer verstaan: type wagen, het type behandeling, de gewenste coating, een overzicht van de aanwezige schade (krassen en deuken)
inclusief foto’s, alsmede foto’s van de wagen in kwestie.
5.3. De klant verbindt zich er toe de door RSTB meegeleverde instructies voor onderhoud en nazorg te zullen naleven, dewelke onder meer volgende inhouden: Bij reiniging van de wagen na coating,
wrapping, polijsten of het tinten van de ramen dient er gebruik gemaakt te worden van een washandschoen; Na coating mag de wagen min. 3 weken niet gewassen worden; Het vermijden van reiniging d.m.v. een carwash of wasstraat; Het gebruiken van een PH
neutrale autoshampoo voor reiniging; Het hanteren van het “2-emmersysteem” bij reiniging; Het gebruiken een droogdoek in plaats
van een zeemleer voor het drogen van de wagen na reiniging;
Bij gebreke aan een correcte naleving hiervan, erkent de klant dat
elke aansprakelijkheid in hoofde van RSTB komt te vervallen.
5.4. Wijzigingen met betrekking tot de opdracht moeten tijdig en
schriftelijk door de klant bekend worden gemaakt aan RSTB en dit
uiterlijk voor de aanvang van de opdracht.


ARTIKEL 6 – TERMIJNEN

6.1. De uitvoeringstermijn wordt steeds in onderling overleg bepaald, rekening houdende met de omvang en de complexiteit van
de opdracht. Wanneer er geen uitvoeringstermijn werd overeengekomen, zal de opdracht uitgevoerd worden binnen een redelijke
termijn.
6.2. De uitvoeringstermijn neemt pas een aanvang op het ogenblik
dat de klant het door RSTB verzochte voorschot heeft voldaan.
6.3. De opgegeven termijnen zijn steeds als indicatief te beschouwen. Bij overschrijding kunnen zij geen aanleiding vormen tot ontbinding van de overeenkomst of enige vorm van schadevergoeding,
noch vormt dit een geldige reden tot weigering van betaling door
de klant, behoudens in geval van aanzienlijke overschrijding van
meer dan 6 maanden, in welk geval de klant aanspraak kan worden
op een vergoeding waarvan het maximum 5 % op de afgesproken
prijs niet overschrijdt en enkel wanneer de aanzienlijke overschrijding niet te wijten is aan overmacht of aan het toedoen of nalaten
van de klant.
6.4. Wanneer de klant de opdracht wijzigt of bijkomende opdracht
geeft, dewelke door RSTB wordt aanvaard, zal de
uitvoeringstermijn verlengd worden met de tijd die redelijkerwijze
nodig is om deze wijziging of bijkomende opdracht uit te voeren.

ARTIKEL 7 – PRIJZEN EN BETALINGEN

Algemeen
7.1. De prijzen van RSTB worden gebaseerd op de omvang en complexiteit van de opdracht en dit rekening houdende met de staat
van de te behandelen wagen, alsmede de aan te wenden materialen
of producten en zijn deze zoals weergegeven in de offerte of overeenkomst.
7.2. De vermelde prijzen voor dienstverlening worden weergegeven in euro (€) en zijn altijd exclusief BTW. Behoudens afwijkende
schriftelijke afspraken, zijn de kosten die verband houdend met de
benodigde hulp- en reinigingsmiddelen voor het uitvoeren van de
opdracht in de prijs inbegrepen. Voor wat betreft de producten
aangeboden in de webshop worden de prijzen steeds weergegeven
inclusief BTW.
7.3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijzen
voor materialen of producten wijzigen, behoudt RSTB zich het
recht voor diens prijs dienovereenkomstig aan te passen en het surplus aan te rekenen aan de klant.
7.4. RSTB behoudt zich het recht voor tot het aanrekenen van een
meerprijs voor diensten of producten die niet werden opgenomen
in de initiële offerte of overeenkomst. Producten zullen aangerekend worden a.d.h.v. de materiaalprijs per eenheid en diensten aan
pakketprijs of vaste prijs. Indien er geen vaste prijs kan worden gehanteerd, zal het uurtarief toegepast worden van 60,00 € excl.
btw/uur. Eenzelfde regeling geldt bij meerwerken.
7.5. Partijen komen overeen dat een prijsherziening kan worden
doorgevoerd door RSTB als volgt. RSTB behoudt zich het recht voor
om rekening houdende met objectief meetbare schommelingen in
grondstofprijzen, (materiaal)prijzen, lonen en sociale lasten, de
overeengekomen prijs aan te passen volgens volgende formule: P1
= P0 x (0,2 + (L1/L0) x 0,4 + (M1/M0) x 0,4), waarbij P1 = prijsniveau in een gegeven jaar, P0 = prijsniveau in jaar 1 (basisniveau),
L1 = loonkost in een gegeven jaar, L0 = loonkost in jaar 1 (basisjaar
– lonen van kracht 10 dagen voor offerte), M1 = materieelkost in
een gegeven jaar, M0 = materieelkost in jaar 1 (basisjaar – prijzen
van kracht 10 dagen voor offerte). Hierbij is onderhavig beding
slechts toepasselijk tot een bedrag van maximum 80% van de eindprijs, het beding verwijst naar parameters die reële kosten vertegenwoordigen en iedere parameter is alleen toepasselijk op dat gedeelte van de prijs dat beantwoordt aan de kosten die het vertegenwoordigt. In geval van een prijsstijging van meer dan 15% ten opzichte van de overeenkomst, verbindt RSTB zich er evenwel toe de
overeenkomst in onderling overleg met de klant te herzien en vooraleer de nieuwe prijs van kracht wordt, heeft de klant in dat geval
het recht om de overeenkomst te beëindigen. RSTB vermeldt op
haar facturen of zij toepassing maakt van de formule en vermeldt
hierop de gedetailleerde berekening.
7.6. Behoudens in geval van een afwijkende prijsopgave of offerte,
is de kostprijs voor producten of diensten aangeleverd door derden
in uitvoering van de overeenkomst niet vervat in de facturatie van
RSTB en zal rechtstreeks door deze derden bij de klant in rekening
gebracht worden.
7.7. Vanaf het ogenblik dat de offerte of overeenkomst wordt goedgekeurd, bestaat er een betalingsplicht in hoofde van de klant.
7.8. RSTB behoudt zich het recht voor tot het vragen van een voorschot ten belope van 10% van de totale offerteprijs. Afhankelijk van
de omvang van de betrokken opdracht, behoudt RSTB zich daarnaast het recht voor tot het werken met tussentijdse facturatie.
7.8. De leveringen en diensten zijn contant betaalbaar. Alle betalingen dienen te gebeuren op het adres van de zetel van RSTB.
7.9. RSTB behoudt zich het recht voor om bij gebreke aan tijdige
betaling van de factuur de overeenkomst zonder ingebrekestelling
of gerechtelijke tussenkomst op te schorten, dan wel met onmiddellijke ingang te beëindigen op kennisgeving per aangetekende
post, zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de
klant.
7.10. Opmerkingen met betrekking tot de factuur dienen uiterlijk
binnen de 5 kalenderdagen na de factuurdatum kenbaar worden
gemaakt aan RSTB en dit via aangetekende zending.
7.11. Alle facturen dienen betaald te worden binnen de 7 kalenderdagen na de vermelde factuurdatum en dit zonder enige korting of
inhouding van welke aard ook.
Voor de klant-onderneming
7.12. Bij gebreke aan tijdige betaling door de klant-onderneming
heeft RSTB vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op moratoire interesten waarbij de
interestvoet gelijk is aan de wettelijke interestvoet overeenkomstig
de Wet Betalingsachterstand van 2 augustus 2002. Bij niet-betaling
op de vervaldag zal het factuurbedrag verhoogd worden met 10%
ten titel van forfaitaire schadeloosstelling met een minimum van €
250,00, en een bedrag van € 75,00 euro ter dekking van de gemaakte buitengerechtelijke invorderingskosten, verschuldigd zijn. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere kosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten en dit onverminderd het recht van RSTB voor het vorderen van meerschade.

Bovendien zal bij laattijdige betaling het resterende saldo integraal
en onmiddellijk opeisbaar worden. Hetzelfde geldt voor de overige,
nog niet vervallen facturen, dewelke eveneens onmiddellijk opeisbaar worden.
Voor de klant-consument
7.13. Bij gebreke aan tijdige betaling door de klant-consument
houdt RSTB zich eraan eerst een kosteloze herinnering te versturen
aan de betrokken klant-consument. RSTB erkent dat deze eerste
herinnering de vorm dient aan te nemen van een ingebrekestelling,
die minimaal de gegevens bevat zoals bepaald in artikel XIX.2, § 3
WER. RSTB zal hierna een wettelijke wachttermijn respecteren van
ten minste veertien kalenderdagen, dewelke ingaat vanaf de derde
werkdag na verzending van de herinnering aan de klant-consument per post, of in geval van elektronische verzending vanaf de
kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering elektronisch werd overgemaakt aan de klant-consument. RSTB behoudt
zich het recht om na het verstrijken van deze termijn moratoire interesten te kunnen vorderen overeenkomstig artikel XIX.4, eerste
lid, 1° WER. Bovendien zal voor de klant-consument pas na het volbrengen van bovenstaande formaliteiten het factuurbedrag verhoogd kunnen worden ten titel van forfaitaire schadeloosstelling,
en dit rekening houdend met de begrenzingen zoals bepaald in artikel XIX. 4, eerste lid 2° WER. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere kosten dan het renteverlies en de eigenlijke
gerechtskosten en dit onverminderd het recht van RTB voor het
vorderen van meerschade.

ARTIKEL 8 – FINANCIERING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1. In geen geval kan de weigering van de aanvraag tot financiering
een invloed hebben op de overeenkomst dewelke door de ondertekening als definitief beschouwd wordt. Dit geldt ook indien RSTB
uit bereidwilligheid getracht heeft de klant hierin te ondersteunen.
8.2. Ingeval van een vermoeden van insolvabiliteit van de klant, behoudt de RSTB zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst te schorsen in afwachting van een behoorlijke waarborg van
betaling. Bij gebreke hieraan heeft RSTB het recht de overeenkomst
te beëindigen mits facturatie van de reeds geleverde prestaties en
materialen en zonder enige gehoudenheid tot schadeloosstelling in
hoofde van de klant.
8.3. In geval van verkoop van goederen aan de klant, zoals onderhoudsmaterialen- en producten, blijft RSTB eigenaar van deze goederen tot aan de integrale betaling door de klant. RSTB behoudt
zich het recht voor om zonder voorafgaandelijke verwittiging de
goederen terug te nemen indien de klant diens betalingsverbintenis niet (tijdig) naleeft.


ARTIKEL 9 – RELATIEBEDING EN PROMOTIE

9.1. De klant verbindt zich er toe om gedurende de duurtijd van de
opdracht of overeenkomst, alsmede gedurende een periode van 12
maanden na beëindiging daarvan geen personeel van RSTB in
dienst te nemen, dan wel indirect en buiten RSTB om in te schakelen voor het verrichten van gelijkaardige werkzaamheden. RSTB
behoudt zich het recht voor tot het vorderen van schadevergoeding
in geval van afwerving.
9.2. RSTB heeft het recht om foto’s van de behandelde wagens als
referentie en promotie aan te wenden in zowel fysieke als digitale
publicaties (website, facebook, sociale media) mits het anonimiseren van eventuele persoonsgegevens.

ARTIKEL 10 – GARANTIE, GEBREKEN EN AANSPRAKELIJKHEID

10.1. De klant is verplicht RSTB uiterlijk binnen een termijn van 5
kalenderdagen na het beëindigen van de werkzaamheden te verwittigen indien er een tekortkoming of gebrek wordt vastgesteld of
men zich hiervan bewust geweest moest zijn. Dit door middel van
een met reden schriftelijk omkleed schrijven, inclusief foto’s. Bij gebreke aan (tijdige) verwittiging, wordt de klant geacht akkoord te
gaan met de geleverde werkzaamheden. In geval van tijdige reactie
dient RSTB een termijn van 30 kalenderdagen te worden gegund
om tegemoet te komen aan de vermeende tekortkoming, alvorens
de klant beroep kan doen op diens overige rechten (ontbinding,
schadevergoeding etc.).
10.2. Gebreken in de uitvoering, dewelke zichtbaar waren op het
ogenblik van beëindiging van de opdracht/in ontvangst name van
de wagen en waarvan de koper wordt geacht kennis te hebben,
worden in elk geval gedekt door de (uitdrukkelijke of stilzwijgende) aanvaarding van de opdracht en komen niet in aanmerking
voor enige vorm van schadeloosstelling door RSTB.
10.3. RSTB is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het behandelde object en enkel wanneer deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming, dan wel nalatigheid. Gebreken dewelke intrinsiek aanwezig waren in het behandelde object, dan wel
voortvloeien uit verkeerdelijk verschafte informatie door de klant,
kunnen geen aanleiding tot aansprakelijkheid in hoofde van RSTB.
10.4. RSTB kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor opzet,
zware fout of voor die van aangestelden of lasthebbers, fraude of
bedrog, alsook voor het niet uitvoeren van de essentiële verbintenissen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken.
10.5. De klant vrijwaart RSTB in hoofdsom, kosten en interesten
voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade (beweren) geleden te hebben.
10.6. Daar de klant, met uitsluiting van RSTB, verantwoordelijk is
voor wat betreft de nazorg en het voorzien in een correct onderhoud na een behandeling, kan er door RSTB geen garantie geboden
worden, behoudens in geval van wettelijke verplichte tussenkomst.
10.7. De klant erkent en aanvaardt dat RSTB de excepties en exoneraties, die een fabrikant of onderaannemer ten aanzien van RSTB
kan inroepen, eveneens aan de klant kan tegenwerpen
10.8. De klant aanvaardt dat elke garantie geboden door RSTB komt
te vervallen indien de onderhoudsinstructies niet correct worden
nageleefd.
10.9. Voor zover RSTB bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten of leveringen van derden, kan zij op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiend uit gebeurlijke vertragingen of hun fout, met inbegrip van
zware of opzettelijke fout. Hetzelfde geldt voor de afname van producten van derden. RSTB kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor gebreken in de goederen dewelke worden aangewend in de
uitvoering van de opdracht.
10.10. Indien de klant zelf in de benodigde materialen voorziet of
er op vraag van de klant (onderhouds)materialen of producten aangekocht dienen aangevraagd te worden bij leveranciers anders dan
de leveranciers waar RSTB gebruikelijk beroep op doet, draagt
RSTB geen enkele aansprakelijkheid voor afwijkingen in deze goederen.
10.11. De klant is verantwoordelijk voor het transport en de verplaatsing van de te behandelen wagen. In het geval RSTB op vraag
van de klant in het transport voorziet, erkent de klant dat RSTB
geen aansprakelijkheid draagt voor eventuele schade ontstaan aan
de wagen tijdens het transport.
10.12. De klant laat zijn/haar voertuig bij RSTB achter op eigen risico. RSTB is niet verantwoordelijk voor ongevallen of diefstal gedurende de periode dat het voertuig bij RSTB wordt achtergelaten
door de klant. De klant dient hiervoor voldoende verzekerd te zijn
en kan op eerste verzoek vanwege RSTB een bewijs van deze verzekering overmaken aan RSTB.
10.13. In geval van aansprakelijkheid in hoofde van RSTB blijft de
vergoedbare schade beperkt tot directe materiële schade die het
rechtstreekse gevolg zijn van een eigen fout overeenkomstig artikel
10.4. en is de schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor
de door RSTB afgesloten verzekering tussenkomst verleent, dan
wel tot 10% van de offerteprijs voor de betrokken opdracht indien
de verzekering geen dekking verleend. RSTB heeft een verzekering
burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten bij een in België gevestigde verzekeraar. Op eenvoudig verzoek kan aan de klant een verzekeringsattest worden bezorgd. Dit attest bevat algemene informatie met betrekking tot de door RSTHB afgesloten burgerlijke
aansprakelijkheidspolis.
RSTB is niet aansprakelijk voor vermogensschade, letselschade, indirecte schade of gevolgschade.
10.14. Iedere vordering van de klant (bijv. inzake gebreken en/of
schadevergoeding en/of aansprakelijkheid) dient te worden ingesteld binnen een termijn van 3 maanden nadat de feiten waarop de
vordering wordt gebaseerd gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.

ARTIKEL 11 – OVERMACHT

11.1. In geval van tijdelijke overmacht worden de verplichtingen
van partijen onder deze overeenkomst, geschorst of beperkt gedurende de periode van overmacht zonder enige aansprakelijkheid in
hoofde van RSTB.
11.2. Onder overmacht dient te worden verstaan: elke onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis onafhankelijk van de wil van
RSTB die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming
van diens verbintenis, zoals, maar niet beperkt tot pandemie,
ziekte, vertraging in aanlevering of uitputting van materialen, het
niet ter beschikking zijn van water of elektriciteit, lockdown, overlijden, wilde staking of lockdown, vertraging in aanlevering of uitputting van materialen en grondstoffen, faillissement leverancier,
het niet ter beschikking zijn van water of elektriciteit, technische
storingen, embargo’s, wettelijke verplichtingen, terrorisme of oorlog.
11.3. Indien door overmacht de overeenkomst gedurende meer dan
drie maanden niet kan uitgevoerd worden en aldus niet meer als
tijdelijk aanzien kan worden, hebben zowel RSTB als de klant het
recht om de overeenkomst per aangetekend schrijven te herzien,
dan wel te beëindigen, zonder dat schadevergoeding verschuldigd
is aan de andere partij. De klant is gehouden tot het vergoeden van
alle door RSTB tot op dat ogenblik geleverde prestaties en gemaakte kosten.


ARTIKEL 12 – BEËINDIGING OVEREENKOMST: ANNULERING – ONTBINDING

12.1. Indien de overeenkomst door de klant eenzijdig, geheel of
deels, uitdrukkelijk of impliciet, voortijdig opgezegd wordt, heeft
RSTB van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling
recht op 1) betaling door de klant van de reeds uitgevoerde werkzaamheden, de reeds door RSTB gemaakte kosten en de reeds geleverde materialen, en 2) bijkomend een door de klant te betalen
beëindigingsvergoeding voor de gederfde winst.
12.2. De klant kan de overeenkomst met RSTB het versturen van
een aangetekende ingebrekestelling waarin een ultieme respijttermijn wordt gegund aan RSTB, zonder voorafgaande rechterlijke
tussenkomst en zonder vergoeding noch inachtneming van een opzeggingstermijn ontbinden, in geval van een ernstige contractuele
wanprestatie door RSTB.
12.3. RSTB kan de overeenkomst met de klant met onmiddellijke
ingang, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, zonder vergoeding, schadeloosstelling of inachtneming van een opzeggingstermijn ontbinden, in geval van een ernstige contractuele wanprestatie door de klant. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de volgende punten niet-limitatief zullen
worden beschouwd als ernstige contractuele wanprestatie: de nietbetaling van het voorschot en/of de facturen van RSTB, het niet tijdig verschaffen van de noodzakelijke informatie voor de uitvoering
van de opdracht, fraude, verduistering, slechtmaking van RSTB
door de klant, faillissement, liquidatie, kennelijk onvermogen of
vermoeden van insolvabiliteit van de klant. Het recht van RSTB om
de overeenkomst in dit geval te ontbinden, laat diens recht op vergoeding van de reeds uitgevoerde werkzaamheden en aangeleverde materialen onverlet.
12.4. De klant heeft het recht de overeenkomst ten allen tijden op
te zeggen mits schriftelijke kennisgeving aan RSTB uiterlijk 3 weken voor de voorziene aanvang van de opdracht. Indien de opdracht na voormeld tijdstip wordt geannuleerd, is RSTB gerechtigd
tot het aanrekenen van een vergoeding voor het reeds uitgevoerde
gedeelte, de materialen, alsmede een vergoeding voor de gederfde
winst forfaitair begroot op 20% van het niet-uitgevoerde gedeelte
van de opdracht met een minimum van 250,00 euro. De forfaitaire
vergoeding laat het recht van RSTB om betaling te vorderen van
hoger werkelijk geleden schade onverlet.


ATIKEL 13 – ZEKERHEDEN EN PAND

13.1. Tot waarborg van de betaling van de door de klant aan RSTB
verschuldigde sommen in hoofdsom, rente en kosten, geeft de klant
ten voordele van RSTB in pand:
13.2. Al zijn huidige en toekomstige schuldvorderingen opzichtens
RSTB (Als schuldenaar van de schuldvordering(en), erkent RSTB
uitdrukkelijk kennis te nemen van het pand.
13.3. Al zijn huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden,
uit welke hoofde ook. Bedoelt worden onder meer vorderingen van
de klant uit handelscontracten, vorderingen van de klant uit hoofde
van prestaties en diensten, vorderingen van de klant uit opbrengsten van roerende of onroerende goederen, vorderingen van de
klant uit hoofde van pensioenen, vorderingen voortvloeiend uit de
beroeps- en handelsactiviteit van de klant, vorderingen van de
klant op bank- of andere financiële instellingen, vorderingen van de
klant in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, vorderingen van de klant uit hoofde van verzekeringen, vorderingen
van de klant op de overheid en andere publiekrechtelijke rechtspersonen, vorderingen van de klant met betrekking tot de sociale
zekerheid. Voormelde opsomming is exemplatief.
13.4. Het pand op schuldvorderingen maakt de klant inningsonbevoegd.
13.5. RSTB is ertoe gerechtigd om de debiteur van de verpande
schuldvordering(en) van zijn klant in kennis te stellen van de verpanding, en alles te doen om dit pand tegenwerpelijk te maken aan
derden, dit op kosten van de klant die de schuldvordering(en) in
pand gaf.
13.6. Op eerste verzoek van RSTB deelt de klant alle nuttige informatie mee die RSTB in staat stelt om tot inning van de verpande
schuldvordering(en) over te gaan.
13.7. RSTB zal de uit hoofde van de verpande schuldvordering(en)
verschuldigde sommen rechtstreeks kunnen innen opzichtens de
debiteur van de verpande schuldvordering(en), zonder voorafgaande ingebrekestelling van deze laatste.
13.8. Indien de klant nalaat om binnen de 14 dagen vanaf het eerste
verzoek van RSTB alle nuttige informatie m.b.t. de identiteit van de
debiteur van de verpande schuldvordering(en) te verschaffen,
houdt dit een toerekenbare niet-nakoming door de klant uit, dewelke zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding kan geven
tot een ontbinding van rechtswege van de overeenkomst lastens de
klant, onverminderd het recht van RSTB op een forfaitaire schadevergoeding van tweehonderdvijftig (€ 250,00). 

13.9. Het akkoord met onderhavige algemene voorwaarden veronderstelt de toelating en het mandaat aan RSTB om, bij gebreke aan kennisgeving binnen de 14 dagen vanaf het eerste verzoek door

RSTB de relevante informatie omtrent de schuldvorderingen van
de klant op te vragen bij de Ontvanger van de BTW.


ARTIKEL 14 – PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

14.1. RSTB erkent het belang van een veilige verwerking van persoonsgegevens (waaronder naam, adres, mailadres, locatiegegevens en overige persoonlijke data van natuurlijke personen) conform de heersende nationale regelgeving, waaronder de wet van 30
juli 2018, alsmede Verordening (EU) 2016/679 en tracht deze na
te leven.
14.2 De door RSTB verzamelde persoonsgegevens zullen uitsluitend aangewend worden ter uitvoering van de opdracht op basis
van de contractuele relatie tussen partijen, het gerechtvaardigd belang of op basis van een andere rechtvaardigingsgrond. RSTB erkent de persoonsgegevens steeds vertrouwelijk te zullen verwerken ten behoeve van of in opdracht van de klant.
14.3. RSTB garandeert dat persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden op een transparante wijze en dit enkel voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.
Iedere verwerking wordt beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor
de doeleinden waarvoor de verwerking plaatsvindt. RSTB verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: uitvoering
van de overeenkomst, boekhoudkundige doeleinden en wettelijke
verplichtingen. RSTB ziet er op toe dat de persoonsgegevens correct worden geregistreerd en geactualiseerd indien nodig.
14.4. Door beroep te doen op de dienstverlening van RSTB aanvaardt de klant dat deze gegevens verwerkt kunnen worden. RSTB
maakt gebruik van subverwerkers die in opdracht en onder toezicht van RSTB persoonsgegevens verwerken. Deze verwerkingen
zullen ten allen tijden beperkt worden tot het strikt noodzakelijke
voor het uitvoeren van de respectievelijke opdracht. Behoudens in
relatie tot de medewerkers en subverwerkers die in het kader van
de dienstverlening betrokken worden, zal RSTB geen persoonsgegevens uitwisselen met derden, tenzij dit a) noodzakelijk is voor de
uitvoering van de overeenkomst, b) voortvloeit uit wettelijke bepalingen, gerechtelijke- of overheidsbevelen of c) in geval van uiterste
noodzaak.
14.5. RSTB verbindt zich er toe de nodige technische en organisatorische maatregelen te zullen treffen om verlies of enige andere
vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen
te gaan, rekening houdende met de stand van de techniek, de gebruiken in de betrokken sector, en de aard van de verwerking.
14.6. De klant heeft het recht op inzage, kosteloze verbetering
en/of weglating van diens verzamelde persoonsgegevens te verzoeken, alsmede het recht om diens toestemming in te trekken of
om de overdraagbaarheid van diens gegevens te verzoeken. De
door RSTB verzamelde gegevens kunnen geraadpleegd worden na
schriftelijk verzoek aan RSTB op .
14.7. De persoonsgegevens die voor het opmaken van de offerte of
het uitvoeren van de opdracht worden opgevraagd, worden niet
langer bewaard dan noodzakelijk voor de uitvoering van de desbetreffende dienstverlening. Indien RSTB de gegevens voor een langere periode bewaart, baseert zij zich hier ten alle tijden voor op de
nodige rechtvaardigingsgronden, waaronder de wettelijke verplichtingen inzake boekhouding, aansprakelijkheid en garantie.
14.8. Vragen en/of klachten met betrekking tot de verwerking van
uw persoonsgegevens kunnen gericht worden aan het centrale contactpunt bij RSTB (info@rstb-car-detailing.be). Voor meer informatie kan u steeds het privacybeleid consulteren of de website van de
Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).


ARTIKEL 15 – GEEN ONEVENWICHTIGHEID TUSSEN RECHTEN EN PLICHTEN VAN PARTIJEN – RISICOVERDELING VERDISCONTEERD IN DE VERGOEDING

15.1. Partijen bevestigen uitdrukkelijk dat de rechten en plichten
zoals opgenomen in onderhavige algemene voorwaarden de consensus tussen
Partijen en derhalve de werkelijke wil van Partijen inhouden. Deze
algemene voorwaarden brengen hierin dan ook geen onevenwichtigheid teweeg. De in onderhavige algemene voorwaarden bedongen risicoverdeling werd verdisconteerd in de overeengekomen
prijs.


ARTIKEL 16 – NIETIGHEID

16.1. Elk artikel van onderhavige algemene voorwaarden dient te
worden geïnterpreteerd op een wijze die verenigbaar is met de toepasselijke wetgeving. Eventuele nietigheid van een clausule zal niet
de nietigheid van de volledige overeenkomst met zich meebrengen.
De overeenkomst zal in dit geval worden hervormd en afgedwongen alsof de nietige clausule nooit opgenomen is geweest. Partijen
zullen in dat geval tot een nieuwe overeenkomst trachten te komen
waardoor zoveel mogelijk eenzelfde doelstelling of economisch
evenwicht tussen partijen wordt bereikt als de niet afdwingbare
bepaling bewerkstelligde.


ARTIKEL 17 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

17.1. De overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende handelingen
worden exclusief beheerst door het Belgische Recht en dienen
overeenkomstig de Belgische wetgeving te worden geïnterpreteerd.
17.2. Uitsluitend de rechtbanken behorende tot het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van RSTB is gevestigd, zijn bevoegd om
kennis te nemen van geschillen tussen de klant en RSTB die uit de
overeenkomst of de toepassing van de algemene voorwaarden
voortvloeien of hiermee enig verband houden.