Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID
1.1. Vandepaer Bart, handeldrijvend onder de benaming RSTB CAR DETAILING (hierna: RSTB), met
ondernemingsnummer 0502.923.224 en maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo, Laarbossenstraat 63
(info@rstb.be), is een onderneming gespecialiseerd in het behandelen en onderhouden van wagens (interieur, exterieur, velgen en motor), inclusief verkoop van onderhoudsmaterialen en producten.
1.2. De algemene voorwaarden van de RSTB zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten gesloten tussen de RSTB en de klant. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst.
Tenzij expliciet anders vermeld kan hier niet van worden afgeweken. In geval van afwijkende overeenkomst
of bijzondere voorwaarden hebben deze laatste voorrang op de algemene voorwaarden.
1.3. De algemene voorwaarden van RSTB zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden
van de klant voor zover deze laatste in strijd met hetgeen onder deze algemene voorwaarden werd bepaald.
1.4. Door het aanvragen van een offerte, het ondertekenen of goedkeuren van de offerte of overeenkomst,
verklaart de klant op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. De algemene
voorwaarden kunnen steeds geconsulteerd worden op https://www.rstb.be/.
1.5. Indien een situatie zich voordoet dewelke niet geregeld werd in onderhavige algemene voorwaarden,
dient deze geïnterpreteerd te worden conform het gemene recht rekening houdende met de geest van deze
algemene voorwaarden. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de hierna vermelde bepalingen,
heeft in geen geval invloed op de geldigheid van de andere bepalingen, dewelke integraal van kracht blijven.
1.6. RSTB behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden ten allen tijden te wijzigen. Eventuele
wijzigingen zullen van toepassing worden op elke nieuwe offerte of overeenkomst. Voor lopende orders en
opdrachten op het ogenblik van de wijziging blijven de algemene voorwaarden gelden zoals bestaande tijdens het tot stand komen van deze opdracht.

 
ARTIKEL 2 – OFFERTE, OVEREENKOMST EN MEERWERKEN
2.1. Alle offertes en aanbiedingen van de RSTB zijn vrijblijvend en worden gemaakt onder alle voorbehoud.
Bij prijsopgaves worden louter richtprijs doorgegeven. Om een concrete begroting te maken, dient RSTB
de te behandelen wagen voorafgaand te inspecteren.
2.2. Tenzij de offerte anders vermeldt, is deze geldig gedurende 30 kalenderdagen na dagtekening. Indien de
klant pas na het verstrijken van de geldingsduur intekent op de offerte, is RSTB niet gebonden aan de in de
offerte weergegeven prijzen en modaliteiten, maar zullen de prijzen en modaliteiten gelden zoals gehanteerd
door RSTB op het ogenblik van het intekenen op de offerte.
2.3. RSTB ziet toe op een nauwkeurige product- en dienstenomschrijving. In geval van ernstige afwijking
tussen de goederen of diensten en de beschrijving en/of weergave ervan, meldt RSTB dit onverwijld aan de
klant en behoudt zij zich het recht voor af te zien van uitvoering van de overeenkomst mits restitutie van
het reeds betaalde. RSTB is slechts gehouden tot een middelenverbintenis voor wat de juistheid en/of volledigheid van de aangeboden informatie in offertes, overeenkomsten of op de website betreft en draagt geen
aansprakelijkheid voor materiële vergissingen zoals typfouten.
2.4. De overeenkomst wordt behoudens andersluidend beding afgesloten voor bepaalde duur. Bij periodiek
te verrichten opdrachten zal de offerte of overeenkomst steeds aangeven in welke frequentie de diensten
worden verricht.
2.5. Wijzigingen aan de overeenkomst zijn enkel mogelijk door schriftelijke aanvaarding van zowel RSTB
als de klant.
2.6. Aan de offerte of overeenkomst supplementaire opdrachten, bestellingen of diensten zullen het recht
doen opstaan op additionele vergoeding in hoofde van RSTB. Deze meerwerken worden aangerekend in
overeenstemming met de klant. Indien er geen specifieke afspraken gemaakt werden, worden meerwerken
aangerekend aan 60,00 € excl. btw/uur.

 
ARTIKEL 3 – VERTEGENWOORDIGING
3.1. Iedere persoon of maatschappij die opdrachten plaatst voor rekening van derden of met het verzoek ze
aan derden te factureren, maakt zich sterk voor deze derden in overeenstemming met artikel 1120 B.W. en
zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling, zelfs indien RSTB akkoord ging met de wijze van facturering.
ARTIKEL 4 –VERPLICHTINGEN VAN RSTB
4.1. De werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd op werkdagen. In geval van uitzonderlijke en bijzondere omstandigheden die werkzaamheden van RSTB in het weekend en/of op feestdagen vereisen, kan hier
in onderling overleg van worden afgeweken. Desgevallend behoudt RSTB zich het recht voor tot het aanrekenen van extra kosten.
4.2. RSTB zal de toevertrouwde opdracht naar best inzicht en vermogen uitvoeren overeenkomstig de eisen
van goed vakmanschap en dit binnen een redelijke termijn. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de
verplichtingen van RSTB het karakter hebben van een inspanningsverbintenis, tenzij afwijkend vastgesteld.
Geringe wijzigingen door RSTB in de opdracht die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de werkzaamheden zijn toegestaan.
4.3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt RSTB de volledige vrijheid in het aanwenden
van materialen.
4.4. RSTB is gerechtigd zijn rechten of verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst over te dragen
aan derden in onderaanneming, teneinde aan de vereisten van goed vakmanschap te kunnen voldoen.
4.5. RSTB verplicht zich bij het aangaan van de overeenkomst tot het vertrouwelijk behandelen van alle
informatie die haar wordt verstrekt door de klant. RSTB zal deze informatie enkel aanwenden ten behoeve
van de klant en ter uitvoering van haar opdracht.

 
ARTIKEL 5 –VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT
5.1. De klant verbindt zich er toe alle informatie tijdig te verstrekken die noodzakelijk geacht wordt om de
opdracht op doeltreffende wijze te kunnen uitvoeren. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en
betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens. Bij gebreke aan tijdige verstrekking van de correcte informatie
heeft RSTB het recht de uitvoering van de overeenkomt op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende additionele kosten in rekening te brengen. De klant vrijwaart RSTB voor aanspraken van derden
wegens schade voortvloeiend uit het onjuist of onvolledig karakter van de verstrekte informatie en gegevens.
5.2. Onder door de klant aan te leveren informatie wordt onder meer verstaan: type wagen, het type behandeling, de gewenste coating, een overzicht van de aanwezige schade (krassen en deuken) inclusief foto’s,
alsmede foto’s van de wagen in kwestie.
5.3. De klant verbindt zich er toe de door RSTB meegeleverde instructies voor onderhoud en nazorg te
zullen naleven, dewelke onder meer volgende inhouden: Bij reiniging van de wagen na coating, wrapping,
polijsten of het tinten van de ramen dient er gebruik gemaakt te worden van een washandschoen; Na coating
mag de wagen min. 3 weken niet gewassen worden; Het vermijden van reiniging d.m.v. een carwash of
wasstraat; Het gebruiken van een PH neutrale autoshampoo voor reiniging; Het hanteren van het “2-emmersysteem” bij reiniging; Het gebruiken een droogdoek in plaats van een zeemleer voor het drogen van de
wagen na reiniging;
Bij gebreke aan een correcte naleving hiervan, erkent de klant dat elke aansprakelijkheid in hoofde van RSTB
komt te vervallen.
5.4. Wijzigingen met betrekking tot de opdracht moeten tijdig en schriftelijk door de klant bekend worden
gemaakt aan RSTB en dit uiterlijk voor de aanvang van de opdracht.

 
ARTIKEL 6 – TERMIJNEN
6.1. De uitvoeringstermijn wordt steeds in onderling overleg bepaald, rekening houdende met de omvang
en de complexiteit van de opdracht. Wanneer er geen uitvoeringstermijn werd overeengekomen, zal de
opdracht uitgevoerd worden binnen een redelijke termijn.
6.2. De uitvoeringstermijn neemt pas een aanvang op het ogenblik dat de klant het door RSTB verzochte
voorschot heeft voldaan.
6.3. De opgegeven termijnen zijn steeds als indicatief te beschouwen. Bij overschrijding kunnen zij geen
aanleiding vormen tot ontbinding van de overeenkomst of enige vorm van schadevergoeding, noch vormt
dit een geldige reden tot weigering van betaling.
6.4. Wanneer de klant de opdracht wijzigt of bijkomende opdracht geeft, dewelke door RSTB wordt aanvaard, zal de uitvoeringstermijn verlengd worden met de tijd die redelijkerwijze nodig is om deze wijziging
of bijkomende opdracht uit te voeren.

 
ARTIKEL 7 – PRIJZEN EN BETALINGEN
7.1. De prijzen van RSTB worden gebaseerd op de omvang van de opdracht en dit rekening houdende met
de staat van de te behandelen wagen, alsmede de aan te wenden materialen of producten en zijn deze zoals
weergegeven in de offerte of overeenkomst.
7.2. De vermelde prijzen voor dienstverlening zijn altijd exclusief BTW. Behoudens afwijkende schriftelijke
afspraken, zijn de kosten die verband houdend met de benodigde hulp- en reinigingsmiddelen voor het
uitvoeren van de opdracht in de prijs inbegrepen. Voor wat betreft de producten aangeboden in de webshop
worden de prijzen steeds weergegeven inclusief BTW.
7.3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijzen voor materialen of producten wijzigen,
behoudt RSTB zich het recht voor diens prijs dienovereenkomstig aan te passen en het surplus aan te rekenen aan de klant.
7.4. RSTB behoudt zich het recht voor tot het aanrekenen van een meerprijs voor diensten of producten
die niet werden opgenomen in de initiële offerte of overeenkomst. Producten zullen aangerekend worden
a.d.h.v. de materiaalprijs per eenheid en diensten aan pakketprijs of vaste prijs. Indien er geen vaste prijs kan
worden gehanteerd, zal het uurtarief toegepast worden van 60,00 € excl. btw/uur. Eenzelfde regeling geldt
bij meerwerken.
7.5. Behoudens in geval van een afwijkende prijsopgave of offerte, is de kostprijs voor producten of diensten
aangeleverd door derden in uitvoering van de overeenkomst niet vervat in de facturatie van RSTB en zal
rechtstreeks door deze derden bij de klant in rekening gebracht worden.
7.6. Vanaf het ogenblik dat de offerte of overeenkomst wordt goedgekeurd, bestaat er een betalingsplicht
in hoofde van de klant.
7.7. RSTB behoudt zich het recht voor tot het vragen van een voorschot ten belope van 10% van de totale
offerteprijs.
7.8. De leveringen en diensten zijn contant betaalbaar. Alle betalingen dienen te gebeuren op het adres van
de zetel van RSTB.
7.9. Alle facturen dienen betaald te worden binnen de 7 kalenderdagen na de vermelde factuurdatum en dit
zonder enige korting of inhouding van welke aard ook. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag zal van
rechtswege en zonder aanmaning een intrest aan een intrestvoet van 10%, alsmede een schadevergoeding
van 10 % op het factuurbedrag met een minimum van € 250,00 en een bedrag van € 75,00 euro ter dekking
van de gemaakte buitengerechtelijke invorderingskosten, verschuldigd zijn. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere kosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten en dit onverminderd
het recht van RSTB voor het vorderen van meerschade. Bovendien zal bij laattijdige betaling het resterende
saldo integraal en onmiddellijk opeisbaar worden. Hetzelfde geldt voor de overige, nog niet vervallen facturen, dewelke eveneens onmiddellijk opeisbaar worden.
7.10. RSTB behoudt zich het recht voor om bij gebreke aan tijdige betaling van de factuur de overeenkomst
zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst op te schorten, dan wel met onmiddellijke ingang te
beëindigen, zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de klant.
7.11 Opmerkingen met betrekking tot de factuur dienen uiterlijk binnen de 5 kalenderdagen na de factuurdatum kenbaar worden gemaakt aan RSTB en dit via aangetekende zending.

 
ARTIKEL 8 – FINANCIERING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
8.1. In geen geval kan de weigering van de aanvraag tot financiering een invloed hebben op de overeenkomst
dewelke door de ondertekening als definitief beschouwd wordt. Dit geldt ook indien RSTB uit bereidwilligheid getracht heeft de klant hierin te ondersteunen.
8.2. Ingeval van een vermoeden van insolvabiliteit van de klant, behoudt de RSTB zich het recht voor de
uitvoering van de overeenkomst te schorsen in afwachting van een behoorlijke waarborg van betaling. Bij
gebreke hieraan heeft RSTB het recht de overeenkomst te beëindigen mits facturatie van de reeds geleverde
prestaties en materialen en zonder enige gehoudenheid tot schadeloosstelling in hoofde van de klant.
8.3. In geval van verkoop van goederen aan de klant, zoals onderhoudsmaterialen- en producten, blijft RSTB
eigenaar van deze goederen tot aan de integrale betaling door de klant. RSTB behoudt zich het recht voor
om zonder voorafgaandelijke verwittiging de goederen terug te nemen indien de klant diens betalingsverbintenis niet (tijdig) naleeft.

 
ARTIKEL 9 – RELATIEBEDING EN PROMOTIE
9.1. De klant verbindt zich er toe om gedurende de duurtijd van de opdracht of overeenkomst, alsmede
gedurende een periode van 12 maanden na beëindiging daarvan geen personeel van RSTB in dienst te nemen, dan wel indirect en buiten RSTB om in te schakelen voor het verrichten van gelijkaardige werkzaamheden. RSTB behoudt zich het recht voor tot het vorderen van schadevergoeding in geval van afwerving.
9.2. RSTB heeft het recht om foto’s van de behandelde wagens als referentie en promotie aan te wenden in
zowel fysieke als digitale publicaties (website, facebook, sociale media) mits het anonimiseren van eventuele
persoonsgegevens.

 
ARTIKEL 10 – GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
10.1. De klant is verplicht RSTB uiterlijk binnen een termijn van 5 kalenderdagen na het beëindigen van de
werkzaamheden te verwittigen indien er een tekortkoming of gebrek wordt vastgesteld of men zich hiervan
bewust geweest moest zijn. Dit door middel van een aangetekend schrijven. Bij gebreke aan (tijdige) verwittiging, wordt de klant geacht akkoord te gaan met de geleverde werkzaamheden. In geval van tijdige reactie
dient RSTB een termijn van 30 kalenderdagen te worden gegund om tegemoet te komen aan de vermeende
tekortkoming, alvorens de klant beroep kan doen op diens overige rechten (ontbinding, schadevergoeding
etc.).
10.2. Gebreken in de uitvoering, dewelke zichtbaar waren op het ogenblik van beëindiging van de opdracht/in ontvangst name van de wagen en waarvan de koper wordt geacht kennis te hebben, worden in
elk geval gedekt door de (uitdrukkelijke of stilzwijgende) aanvaarding van de opdracht en komen niet in
aanmerking voor enige vorm van schadeloosstelling door RSTB.
10.3. RSTB is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het behandelde object en enkel wanneer deze het
gevolg is van een toerekenbare tekortkoming, dan wel nalatigheid. Gebreken dewelke intrinsiek aanwezig
waren in het behandelde object, dan wel voortvloeien uit verkeerdelijk verschafte informatie door de klant,
kunnen geen aanleiding tot aansprakelijkheid in hoofde van RSTB.
10.4. De klant vrijwaart RSTB in hoofdsom, kosten en interesten voor eventuele aanspraken van derden,
die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade (beweren) geleden te hebben.
10.5. Daar de klant, met uitsluiting van RSTB, verantwoordelijk is voor wat betreft de nazorg en het voorzien
in een correct onderhoud na een behandeling, kan er door RSTB geen garantie geboden worden, behoudens
in geval van wettelijke verplichte tussenkomst.
10.6. De klant erkent en aanvaardt dat RSTB de excepties en exoneraties, die een fabrikant of onderaannemer ten aanzien van RSTB kan inroepen, eveneens aan de klant kan tegenwerpen
10.7. De klant aanvaardt dat elke garantie geboden door RSTB komt te vervallen indien de onderhoudsinstructies niet correct worden nageleefd.
10.8. Voor zover RSTB bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten of leveringen van
derden, kan zij op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiend uit
gebeurlijke vertragingen of hun fout, met inbegrip van zware of opzettelijke fout. Hetzelfde geldt voor de
afname van producten van derden. RSTB kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebreken in de goederen dewelke worden aangewend in de uitvoering van de opdracht.
10.9. Indien de klant zelf in de benodigde materialen voorziet draagt RSTB geen enkele aansprakelijkheid
voor afwijkingen in deze goederen.
10.10. De klant is verantwoordelijk voor het transport en de verplaatsing van de te behandelen wagen. In
het geval RSTB op vraag van de klant in het transport voorziet, erkent de klant dat RSTB geen aansprakelijkheid draagt voor eventuele schade ontstaan aan de wagen tijdens het transport.
10.11. De klant laat zijn/haar voertuig bij RSTB achter op eigen risico. RSTB is niet verantwoordelijk voor
ongevallen of diefstal gedurende de periode dat het voertuig bij RSTB wordt achtergelaten door de klant.
De klant dient hiervoor voldoende verzekerd te zijn en kan op eerste verzoek vanwege RSTB een bewijs
van deze verzekering overmaken aan RSTB.
10.12. In geval van aansprakelijkheid in hoofde van RSTB blijft de vergoedbare schade beperkt tot directe
materiële schade en is de schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de door RSTB afgesloten verzekeringen tussenkomst verlenen, dan wel tot 10% van de offerteprijs voor de betrokken opdracht indien
de verzekering geen dekking verleend. RSTB is niet aansprakelijk voor vermogensschade, letselschade, indirecte schade of gevolgschade.
10.13. Iedere vordering van de klant tot schadevergoeding dient te worden ingesteld binnen een termijn van
3 maanden nadat de feiten waarop de vordering wordt gebaseerd gekend waren of redelijkerwijze gekend
konden zijn.

 
ARTIKEL 11 – OVERMACHT EN BEËINDIGING

11.1. In geval van tijdelijke overmacht worden de verplichtingen van partijen onder deze overeenkomst,
geschorst of beperkt gedurende de periode van overmacht.
11.2. Onder overmacht dient te worden verstaan: elke onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis onafhankelijk van de wil van RSTB die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van diens verbintenis, zoals, maar niet beperkt tot langdurige ziekte, vertraging in aanlevering of uitputting van materialen,
het niet ter beschikking zijn van water of elektriciteit, lockdown, staking, embargo’s, terrorisme of oorlog.
11.3. Indien door overmacht de overeenkomst gedurende meer dan drie maanden niet kan uitgevoerd worden en aldus niet meer als tijdelijk aanzien kan worden, hebben zowel RSTB als de klant het recht om de
overeenkomst per aangetekend schrijven te herzien, dan wel te beëindigen, zonder dat schadevergoeding
verschuldigd is.
11.4. RSTB kan de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst lastens de andere partij ontbinden in geval de klant zich niet houdt aan de met de RSTB
gesloten overeenkomst inclusief de algemene voorwaarden. Dit is eveneens het geval bij faillissement, liquidatie, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant,
zonder dat de klant gerechtigd is op enige vorm van schadeloosstelling
11.5. Het recht van RSTB om de overeenkomst lastens de klant te ontbinden, laat diens recht om van de
klant een schadevergoeding te vorderen onverlet. Minstens dient de klant het reeds uitgevoerde gedeelte
van de opdracht en de aangeleverde materialen te vergoeden.
11.6. De klant heeft het recht de overeenkomst ten allen tijden op te zeggen mits schriftelijke kennisgeving
aan RSTB uiterlijk 3 weken voor de voorziene aanvang van de opdracht. Indien de opdracht na voormeld
tijdstip wordt geannuleerd, is RSTB gerechtigd tot het aanrekenen van een vergoeding voor het reeds uitgevoerde gedeelte, de materialen, alsmede een vergoeding voor de gederfde winst forfaitair begroot op 20%
van het niet-uitgevoerde gedeelte van de opdracht met een minimum van 250,00 euro. De forfaitaire vergoeding laat het recht van RSTB om betaling te vorderen van hoger werkelijk geleden schade onverlet.

 
ARTIKEL 12 – PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING
12.1. RSTB erkent het belang van een veilige verwerking van persoonsgegevens conform de heersende nationale regelgeving, waaronder de wet van 30 juli 2018, alsmede Verordening (EU) 2016/679 en tracht deze
na te leven.
12.2. De door RSTB verzamelde persoonsgegevens zullen uitsluitend aangewend worden ter uitvoering van
de opdracht, om de klant op de hoogte te houden van de (toekomstige) diensten geleverd door RSTB,
alsmede elk gericht doel waarvoor de klant expliciet toestemming heeft verleend, dan wel waarvoor RSTB
beroep kan doen op een rechtvaardigingsgrond. RSTB erkent de persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen
verwerken ten behoeve van of in opdracht van de klant. Er zal geen enkele persoonsgebonden informatie
worden verwerkt zonder dat RSTB hiertoe de benodigde toestemming heeft verkregen.
12.3. De klant heeft het recht op inzage, kosteloze verbetering en/of weglating van diens verzamelde persoonsgegevens te verzoeken, alsmede het recht om diens toestemming in te trekken of om de overdraagbaarheid van diens gegevens te verzoeken. De door RSTB verzamelde gegevens kunnen geraadpleegd worden na schriftelijk verzoek (info@rstb.be).
12.4. Vragen en/of klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen gericht
worden aan het centrale contactpunt bij RSTB (info@rstb.be). Voor meer informatie kan u steeds het privacybeleid consulteren of de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

 
ARTIKEL 13 – GESCHILLEN
13.1. Voor geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst is uitsluitend
het Belgisch Recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken behorende tot het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van RSTB is gevestigd bevoegd.

Wij bij RSTB Car Detailing bieden autodetailing en coatings aan van de beste prijs-kwaliteitverhouding, ondersteund door 12 jaar ervaring. 

VOLG ONS!

Copyright © 2023 RSTB Car Detailing - Alle Rechten Voorbehouden